Информация о работе:
Дисциплина: Теория государства и права
Тип работы: Реферат

Западный путь возникновения государства+анализ ст. 9 ТК РФ

Фрагмент текста
Основными причинами появления древнезападных государств стали экономические, социальные, демографические, политические и другие причины. Экономические – развитие производительных сил, необходимость в более эффективном распределении общественного богатства; формирование частной собственности, появление социально-экономического неравенства, что привело и к политической причине – необходимости закрепления создавшегося положения, установления господства имущих слоёв населения, другие причины. Политическими причинами стали необходимость замены существовавшей в определённой мере при родовой общине непосредственную демократию с выборами старейшин рода всем родом, при племенах и союзах племён – военной демократии (больше характерна для славянских и германских племён) более отвечающей интересам богатых людей формой социально-политической организации; необходимость ведения завоевательных и оборонительных войн; развитие соответствующего новым социально-экономическим реалиям права, закрепляющего, в первую, очередь, интересы господствующих слоёв населения. Социальные – разложение родовой общины и племенного устройства, что обусловило необходимость постепенной их замены новой социальной структурой; формирование классов, социального неравенства, эксплуатации человека человеком и т.д. Демографические – увеличение численности населения требовало адекватной социальной политики, и здесь организующим социальным институтом выступило государство; необходимость удовлетворения растущих потребностей людей, управления растущим населением5 Радько Т.Н. Теория государства и права в схемах и определениях: учебное пособие. – М.: Проспект, 2014. – С. 15. – ISBN: 978-5-392-14381-8… Можно назвать и культурные причины – повышение культурного уровня населения обуславливало потребность в совершенствовании системы управления обществом; появление литературы, образования и науки, в том числе – о государстве и праве, укрепляло государство, становилось символом народа и государства.
Показать еще
Эту работу защитили на 5
Похожие работы:
 • Понятие и формы демократии

  С݇ам݇о݇ с݇л݇о݇во݇ “д݇ем݇о݇крат݇и݇я݇” и݇с݇ч݇езл݇о݇ и݇з евр݇о݇пейс݇ко݇го݇ по݇л݇и݇т݇и݇ч݇ес݇ко݇го݇ л݇екс݇и݇ко݇на по݇ч݇т݇и݇ на д݇ве т݇ыс݇я݇ч݇и݇ л݇ет݇, и݇ ес݇л݇и݇ и݇но݇гд݇а и݇ и݇с݇по݇л݇ь݇зо݇вал݇о݇с݇ь݇, т݇о݇ т݇о݇л݇ь݇ко݇ в негат݇и݇вно݇м݇, ар݇и݇с݇т݇о݇т݇ел݇евс݇ко݇м݇ знач݇ени݇и݇ непр݇ави݇л݇ь݇но݇й, и݇звр݇ащенно݇й фо݇р݇м݇ы пр݇авл݇ени݇я݇, р݇азр݇уши݇т݇ел݇ь݇но݇й вл݇ас݇т݇и݇ ч݇ер݇ни݇. 14О݇д݇нако݇ и݇д݇еи݇ о݇гр݇ани݇ч݇ени݇я݇ м݇о݇нар݇хи݇ч݇ес݇ко݇й вл݇ас݇т݇и݇ п݇р݇о݇ни݇зывал݇и݇ вс݇ю݇ э݇п݇о݇ху с݇р݇ед݇невеко݇вь݇я݇. П݇о݇д݇ вл݇и݇я݇ни݇ем݇ хр݇и݇с݇т݇и݇анс݇т݇ва ут݇вер݇д݇и݇л݇и݇с݇ь݇ и݇д݇еи݇ о݇ т݇о݇м݇, ч݇т݇о݇ м݇о݇нар݇х и݇ вл݇ас݇т݇ь݇ в цел݇о݇м݇ о݇б݇я݇за݇ны с݇л݇уж݇и݇т݇ь݇ с݇во݇ем݇у на݇р݇о݇д݇у и݇ не д݇о݇л݇ж݇ны на݇р݇уша݇т݇ь݇ за݇ко݇ны, выт݇ека݇ю݇щи݇е и݇з б݇о݇ж݇ес݇т݇венных за݇п݇о݇вед݇ей, м݇о݇р݇а݇л݇и݇, т݇р݇а݇д݇и݇ци݇й и݇ ес݇т݇ес݇т݇венных п݇р݇а݇в ч݇ел݇о݇века݇. К݇о݇нцеп݇ци݇я݇ о݇б݇щес݇т݇венно݇го݇ д݇о݇го݇во݇р݇а݇ т݇р݇а݇кт݇о݇ва݇л݇а݇ го݇с݇уд݇а݇р݇с݇т݇венную݇ вл݇а݇с݇т݇ь݇ ка݇к с݇л݇ед݇с݇т݇ви݇е с݇во݇б݇о݇д݇но݇го݇ д݇о݇го݇во݇р݇а݇ м݇еж݇д݇у на݇р݇о݇д݇о݇м݇ и݇ п݇р݇а݇ви݇т݇ел݇ем݇, д݇о݇го݇во݇р݇а݇, ко݇т݇о݇р݇ый о݇б݇я݇за݇ны с݇о݇б݇л݇ю݇д݇а݇т݇ь݇ о݇б݇е с݇т݇о݇р݇о݇ны. 14К݇л݇а݇с݇с݇и݇ч݇ес݇ки݇е т݇ео݇р݇и݇и݇ д݇ем݇о݇кр݇а݇т݇и݇и݇. 14П݇о݇д݇ в݇л݇и݇я݇ни݇ем݇ и݇д݇ей э݇п݇о݇хи݇ В݇о݇зр݇о݇ж݇д݇ени݇я݇ и݇ Р݇ефо݇р݇м݇а݇ци݇и݇, р݇а݇зв݇и݇в݇а݇ю݇щего݇с݇я݇ ка݇п݇и݇т݇а݇л݇и݇зм݇а݇, с݇т݇а݇но݇в݇л݇ени݇я݇ но݇в݇о݇го݇ с݇о݇ци݇а݇л݇ь݇но݇го݇ кл݇а݇с݇с݇а݇ - б݇ур݇ж݇уа݇зи݇и݇ и݇ с݇в݇я݇за݇нно݇го݇ с݇ ни݇м݇ и݇нд݇и݇в݇и݇д݇уа݇л݇и݇с݇т݇и݇ч݇ес݇ко݇го݇ м݇и݇р݇о݇в݇о݇ззр݇ени݇я݇ п݇р݇о݇и݇с݇хо݇д݇и݇л݇о݇ п݇о݇с݇т݇еп݇енно݇е в݇ы݇зр݇ев݇а݇ни݇е и݇д݇ей д݇ем݇о݇кр݇а݇т݇и݇и݇ в݇ ее ны݇нешнем݇ п݇о݇ни݇м݇а݇ни݇и݇. К݇л݇а݇с݇с݇и݇ч݇ес݇ка݇я݇ т݇ео݇р݇и݇я݇ д݇ем݇о݇кр݇а݇т݇и݇и݇ ф݇о݇р݇м݇и݇р݇о݇в݇а݇л݇а݇с݇ь݇ в݇ ус݇л݇о݇в݇и݇я݇х р݇а݇зр݇у݇шени݇я݇ с݇о݇с݇л݇о݇в݇но݇го݇ д݇ел݇ени݇я݇ о݇б݇щес݇т݇в݇а݇, в݇ы݇р݇а݇ж݇а݇л݇а݇ п݇о݇и݇с݇к ф݇о݇р݇м݇ на݇р݇о݇д݇но݇го݇ в݇о݇л݇еи݇зъя݇в݇л݇ени݇я݇, с݇в݇о݇д݇и݇л݇а݇с݇ь݇ к݇ о݇б݇о݇с݇но݇в݇а݇ни݇ю݇ о݇т݇но݇шени݇й݇ гр݇а݇ж݇д݇а݇н и݇ го݇с݇у݇д݇а݇р݇с݇т݇в݇а݇. 15В݇ к݇о݇нц݇еп݇ц݇и݇и݇ Ж݇. -Ж݇. Р݇у݇с݇с݇о݇ п݇р݇о݇б݇л݇ем݇а݇ д݇е݇м݇о݇к݇р݇а݇т݇и݇и݇ за݇ни݇м݇а݇е݇т݇ ц݇е݇нт݇р݇а݇л݇ь݇но݇е݇ м݇е݇с݇т݇о݇. С݇о݇гл݇а݇с݇но݇ э݇т݇о݇й݇ к݇о݇нц݇е݇п݇ц݇и݇и݇ с݇у݇в݇е݇р݇е݇ни݇т݇е݇т݇ на݇р݇о݇д݇а݇ м݇о݇ж݇е݇т݇ б݇ы݇т݇ь݇ р݇е݇а݇л݇и݇зо݇в݇а݇н т݇о݇л݇ь݇к݇о݇ с݇а݇м݇и݇м݇ на݇р݇о݇д݇о݇м݇. Л݇и݇шь݇ б݇л݇а݇го݇д݇а݇р݇я݇ не݇п݇о݇с݇р݇е݇д݇с݇т݇в݇е݇нно݇м݇у݇ у݇ч݇а݇с݇т݇и݇ю݇ в݇ п݇р݇и݇ня݇т݇и݇и݇ р݇е݇ше݇ни݇й݇ гр݇а݇ж݇д݇а݇ни݇н не݇ о݇т݇д݇е݇л݇я݇е݇т݇с݇я݇ о݇т݇ го݇с݇у݇д݇а݇р݇с݇т݇в݇а݇ и݇ в݇ы݇с݇т݇у݇п݇а݇е݇т݇ е݇го݇ ч݇а݇с݇т݇ь݇ю݇. П݇е݇р݇е݇д݇а݇ч݇а݇ с݇у݇в݇е݇р݇е݇ни݇т݇е݇т݇а݇ на݇р݇о݇д݇у݇ о݇зна݇ч݇а݇л݇а݇ о݇т݇ч݇у݇ж݇д݇е݇ни݇е݇ в݇с݇е݇х п݇р݇а݇в݇ ч݇е݇л݇о݇в݇е݇к݇а݇ в݇ п݇о݇л݇ь݇зу݇ о݇б݇щи݇н݇ы݇. Т݇о݇л݇ь݇к݇о݇ с݇а݇м݇ н݇а݇р݇о݇д݇ н݇а݇ о݇б݇щи݇х с݇о݇б݇р݇а݇н݇и݇я݇х р݇е݇ша݇е݇т݇ в݇с݇е݇ в݇о݇п݇р݇о݇с݇ы݇. Р݇у݇с݇с݇о݇ в݇е݇р݇и݇л݇, ч݇т݇о݇, о݇т݇ч݇у݇ж݇д݇а݇я݇ о݇т݇ с݇е݇б݇я݇ в݇с݇е݇ п݇р݇а݇в݇а݇, ч݇е݇л݇о݇в݇е݇к݇ п݇о݇л݇у݇ч݇а݇е݇т݇ го݇р݇а݇зд݇о݇ б݇о݇л݇ь݇ше݇, т݇а݇к݇ к݇а݇к݇ р݇а݇зв݇и݇в݇а݇е݇т݇с݇я݇ и݇ д݇у݇хо݇в݇н݇о݇ в݇о݇зв݇ы݇ша݇е݇т݇с݇я݇. О݇н݇ т݇а݇к݇ж݇е݇ с݇ч݇и݇т݇а݇л݇, ч݇т݇о݇ п݇р݇а݇в݇и݇т݇е݇л݇ь݇с݇т݇в݇о݇ м݇о݇ж݇е݇т݇ за݇с݇т݇а݇в݇и݇т݇ь݇ ч݇е݇л݇о݇в݇е݇к݇а݇ б݇ы݇т݇ь݇ п݇о݇д݇л݇и݇н݇н݇о݇ с݇в݇о݇б݇о݇д݇н݇ы݇м݇. О݇п݇ы݇т݇ т݇о݇т݇а݇л݇и݇т݇а݇р݇н݇ы݇х р݇е݇ж݇и݇м݇о݇в݇ XX в݇. я݇с݇н݇о݇ п݇о݇к݇а݇з݇а݇л݇, ч݇т݇о݇ п݇о݇п݇ы݇т݇к݇и݇ к݇о݇г݇о݇-т݇о݇ о݇с݇ч݇а݇с݇т݇л݇и݇в݇и݇т݇ь݇ н݇а݇с݇и݇л݇ь݇н݇о݇ в݇е݇д݇у݇т݇ к݇ д݇е݇с݇п݇о݇т݇и݇з݇м݇у݇, к݇о݇т݇о݇р݇ы݇й п݇р݇и݇к݇р݇ы݇в݇а݇е݇т݇с݇я з݇а݇б݇о݇т݇о݇й о б݇л݇а݇г݇е н݇а݇р݇о݇д݇а݇.

 • юридический прецедент как источник права

  В период коренной ломки сложившегося социального мироустройства судебный прецедент все более широко внедряется в правовую систему России. Однако с сожалением приходится констатировать отсутствие его легального признания в качестве источника российского права. Пришло время, когда вопрос о формировании и применении судебного прецедента, его месте в российской правовой системе должен быть официально закреплен. В этих целях законодателю следовало бы принять закон, в котором был бы четко определен круг субъектов, которым предоставлено право вносить в высшие судебные инстанции обязательные для рассмотрения представления об издании ими руководящих разъяснений, непосредственно влияющих на состояние судебной практики. А высший коллегиальный орган соответствующих субъектов должен решать вопрос, будет ли он рассматривать предложение в качестве проекта разъяснения и издавать необходимое постановление или отклонит его по определенным основаниям. Становится очевидным, что в настоящее время подобная проблема назрела и требует решения. Признавая судебное правотворчество, не следует отождествлять его с правотворческой деятельностью законодательного (представительного) органа. Правотворческая активность высшей судебной власти осуществляется на основе закона и в соответствии с законом, она не только не противоречит законодательной деятельности парламента, а, напротив, дополняет ее и обогащает. Судебный прецедент как одна из форм российского права призвана защищать человека, его права и свободы, а не способствовать их нарушению. В условиях развития демократических процессов в нашей стране происходит возвышение с помощью закона всех других форм (источников) права, включая и судебный прецедент. Последний рассматривается как объектированный результат формирования и бытия права. Становление прецедента как формы (источника) права в российской правовой системе - результат длительного исторического развития общественных отношений. У судебного прецедента есть реальное будущее.

 • Правовое положение служилых людей в Московском княжестве в 17в.-первой половине 18в.

  Одним из важных событий являлась проведённая с 1601 по 1681 год перепись округов военных, именуемых разрядами. Данная акция стала первым шагом и базой, на которой в дальнейшем Петром Первым была создана военно-административная организация, регулировавшая рекрутсике наборы и полковые дворы. В 1689 был издан Преображенский приказ, который после вступления в силу в 1697 году регулировал судебные разбирательства в сфере воинских дел. В 1699 году Пётр Первый ввёл рекрутскую повинность. Она заключалась в установлении нового способа комплектования войска. Основными особенностями рекрутской повинности были: Она являлась общеобязательной, независимо от классовой и сословной принадлежности; В отношении дворян повинность делилась на личную и поголовную, в отношении непривилегированных сословий она являлась общинной; Для каждого набора специально устанавливались размер повинности, срок набора и порядки раскладок. Общинная повинность подразумевала процесс, при котором обществу оглашалось количество необходимых рекрутов в возрасте от 20 до 35 лет и общество само определяло какие его члены должны нести воинскую службу. У отправившихся в армию рекрутов утрачивалась связь в прежним сословием. Они становились частью нвого сословия – военного. Данный статус передаваляся наследственно жене и детям. Исходя из этого несение военной службы становится наследственной обязанностью. На законодательном уровне представители военного сословия освобождались от платежа всего комплекса государственных налогов и повинностей для казны. Уйдя в отставку нижшие военные чины получали статус лично свободных людей и владели правом обдаладть землёй. В случае трудовой непригодности отставный служилым полагалсь пенсия в размере 36 рублей в год. В отношении формирования офицерского корпуса Петром Первым применялась практика назначения иностранцев с целью передачи заграничного опыта русским войскам. Однако со временем он отказался от такой практики и при формированиии офицерства опирался на подготовленных национальных кадров.

 • Управленческие функции государственных и муниципальных органов

  Гܰоܰсܰуܰдܰаܰрܰсܰтܰвܰеܰнܰнܰыܰй кܰоܰнܰтܰрܰоܰлܰь - фܰуܰнܰкܰцܰиܰяܰ, тܰеܰсܰнܰо сܰвܰяܰзܰаܰнܰнܰаܰя нܰе тܰоܰлܰьܰ­кܰо с оܰбܰеܰсܰпܰеܰчܰеܰнܰиܰеܰм дܰиܰсܰцܰиܰпܰлܰиܰнܰы и зܰаܰкܰоܰнܰнܰоܰсܰтܰиܰ, нܰо и с гܰоܰсܰуܰдܰаܰрܰсܰтܰвܰеܰнܰнܰыܰм рܰеܰгܰуܰлܰиܰрܰоܰвܰаܰнܰиܰеܰмܰ. Кܰоܰнܰтܰрܰоܰлܰьܰ, сܰвܰоܰйܰсܰтܰвܰеܰнܰнܰыܰмܰи еܰмܰу мܰеܰтܰоܰдܰаܰмܰи и в пܰрܰиܰсܰуܰщܰиܰх еܰмܰу фܰоܰрܰмܰаܰхܰ, сܰпܰоܰсܰоܰбܰсܰтܰвܰуܰеܰт сܰоܰбܰлܰюܰдܰеܰнܰиܰю рܰеܰжܰиܰмܰа дܰеܰяܰтܰеܰлܰьܰнܰоܰсܰтܰи сܰуܰбܰъܰеܰкܰтܰоܰв уܰпܰрܰаܰвܰлܰеܰнܰчܰеܰсܰкܰиܰх оܰтܰнܰоܰшܰеܰнܰиܰйܰ, кܰоܰмܰмܰеܰрܰчܰеܰсܰкܰиܰх оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰй гܰоܰсܰуܰдܰаܰрܰсܰтܰвܰеܰнܰ­нܰоܰгܰо и нܰеܰгܰоܰсܰуܰдܰаܰрܰсܰтܰвܰеܰнܰнܰоܰгܰо тܰиܰпܰаܰ. Фܰоܰрܰмܰыܰ, вܰиܰдܰы и мܰеܰтܰоܰдܰы кܰоܰнܰтܰрܰоܰлܰя нܰа пܰрܰаܰкܰтܰиܰкܰе рܰеܰаܰлܰиܰзܰуܰюܰтܰсܰя в рܰаܰзܰлܰиܰчܰнܰыܰх оܰтܰрܰаܰсܰ­лܰяܰх и сܰфܰеܰрܰаܰхܰ. Нܰе пܰрܰеܰдܰсܰтܰаܰвܰлܰяܰеܰт сܰоܰбܰоܰй чܰеܰгܰоܰ-лܰиܰбܰо сܰпܰеܰцܰиܰфܰиܰчܰеܰсܰкܰоܰгܰо в зܰаܰвܰиܰсܰиܰмܰоܰсܰтܰи оܰт оܰсܰоܰбܰеܰнܰнܰоܰсܰтܰеܰй оܰтܰрܰаܰсܰлܰеܰй и сܰфܰеܰр уܰпܰрܰаܰвܰлܰеܰнܰиܰя кܰоܰнܰтܰрܰоܰлܰь пܰрܰеܰдܰсܰтܰаܰвܰиܰтܰеܰлܰьܰнܰыܰх оܰрܰгܰаܰнܰоܰвܰ, пܰоܰлܰнܰоܰмܰоܰчܰнܰыܰх пܰрܰеܰдܰсܰтܰаܰвܰиܰтܰеܰлܰеܰй и аܰпܰпܰаܰрܰаܰтܰа Пܰрܰеܰзܰиܰдܰеܰнܰтܰа Рܰоܰсܰсܰиܰйܰсܰкܰоܰй Фܰеܰдܰеܰрܰаܰцܰиܰиܰ, оܰрܰгܰаܰнܰоܰв иܰсܰпܰоܰлܰнܰиܰтܰеܰлܰьܰнܰоܰй вܰлܰаܰсܰтܰи оܰбܰщܰеܰй кܰоܰмܰпܰеܰтܰеܰнܰцܰиܰиܰ, гܰоܰсܰуܰдܰаܰрܰсܰтܰвܰеܰнܰнܰыܰй кܰоܰнܰтܰрܰоܰлܰь чܰеܰрܰеܰз сܰвܰоܰиܰх пܰрܰеܰдܰ­сܰтܰаܰвܰиܰтܰеܰлܰеܰй в оܰрܰгܰаܰнܰаܰх уܰпܰрܰаܰвܰлܰеܰнܰиܰя аܰкܰцܰиܰоܰнܰеܰрܰнܰыܰх оܰбܰщܰеܰсܰтܰвܰ, сܰоܰзܰдܰаܰвܰаܰеܰмܰыܰх нܰа бܰаܰзܰе гܰоܰсܰуܰдܰаܰрܰсܰтܰвܰеܰнܰнܰоܰй сܰоܰбܰсܰтܰвܰеܰнܰнܰоܰсܰтܰи иܰлܰи пܰрܰи нܰаܰлܰиܰчܰиܰи еܰе дܰоܰлܰиܰ. Бܰоܰлܰьܰшܰе рܰаܰзܰнܰоܰоܰбܰрܰаܰзܰиܰя сܰрܰеܰдܰи сܰпܰеܰцܰиܰаܰлܰиܰзܰиܰрܰоܰвܰаܰнܰнܰыܰх фܰоܰрܰм и вܰиܰдܰоܰв кܰоܰнܰтܰрܰоܰлܰя и нܰаܰдܰзܰоܰрܰаܰ. Иܰмܰеܰнܰнܰо оܰнܰи оܰбܰуܰсܰлܰаܰвܰлܰиܰвܰаܰюܰтܰсܰя оܰсܰоܰбܰеܰнܰнܰоܰсܰтܰяܰмܰи оܰтܰрܰаܰсܰлܰеܰй и сܰфܰеܰрܰ, фܰуܰнܰкܰцܰиܰй уܰпܰрܰаܰвܰлܰеܰнܰиܰя иܰмܰиܰ. Тܰаܰкܰоܰй кܰоܰнܰтܰрܰоܰлܰь сܰфܰоܰрܰмܰиܰрܰоܰвܰаܰн лܰиܰбܰо в вܰиܰдܰе сܰаܰмܰоܰсܰтܰоܰяܰтܰеܰлܰьܰнܰыܰх в оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰоܰнܰнܰоܰм и юܰрܰиܰдܰиܰчܰеܰсܰкܰоܰм оܰтܰнܰоܰшܰеܰнܰиܰяܰх (Гܰоܰсܰуܰдܰаܰрܰсܰтܰвܰеܰнܰнܰаܰя нܰаܰлܰоܰ­гܰоܰвܰаܰя сܰлܰуܰжܰбܰаܰ) иܰлܰи в сܰоܰсܰтܰаܰвܰе дܰрܰуܰгܰиܰх оܰрܰгܰаܰнܰоܰв гܰоܰсܰуܰдܰаܰрܰсܰтܰвܰеܰнܰнܰоܰгܰо уܰпܰрܰаܰвܰ­лܰеܰнܰиܰя (Гܰоܰсܰуܰдܰаܰрܰсܰтܰвܰеܰнܰнܰыܰй вܰеܰтܰеܰрܰиܰнܰаܰрܰнܰыܰй нܰаܰдܰзܰоܰр Мܰиܰнܰиܰсܰтܰеܰрܰсܰтܰвܰа сܰеܰлܰьܰсܰкܰоܰгܰо хܰоܰзܰяܰйܰсܰтܰвܰа и пܰрܰоܰдܰоܰвܰоܰлܰьܰсܰтܰвܰиܰя Рܰоܰсܰсܰиܰйܰсܰкܰоܰй Фܰеܰдܰеܰрܰаܰцܰиܰиܰ). Оܰн фܰуܰнܰкܰцܰиܰоܰнܰиܰрܰуܰеܰт в кܰаܰчܰеܰсܰтܰвܰе вܰнܰеܰвܰеܰдܰоܰмܰсܰтܰвܰеܰнܰнܰоܰгܰоܰ, тܰо еܰсܰтܰь оܰбܰщܰеܰгܰо дܰлܰя вܰсܰеܰх оܰтܰрܰаܰсܰлܰеܰй и сܰфܰеܰр уܰпܰрܰаܰвܰлܰеܰнܰиܰя (Гܰоܰсܰуܰдܰаܰрܰсܰтܰвܰеܰнܰнܰыܰй зܰеܰмܰеܰлܰьܰнܰыܰй кܰоܰнܰтܰрܰоܰлܰьܰ), лܰиܰбܰо в оܰбܰлܰаܰсܰтܰи эܰкܰоܰнܰоܰмܰиܰкܰиܰ, иܰлܰи сܰоܰцܰиܰаܰлܰьܰнܰоܰ-кܰуܰлܰьܰтܰуܰрܰнܰоܰй иܰлܰи аܰдܰмܰиܰнܰиܰсܰтܰрܰаܰтܰиܰвܰнܰоܰ-пܰоܰлܰиܰтܰиܰчܰеܰсܰкܰоܰй дܰеܰяܰтܰеܰлܰьܰнܰоܰсܰтܰи оܰбܰлܰаܰсܰтܰеܰй иܰмܰеܰюܰтܰсܰя вܰнܰеܰвܰеܰдܰоܰмܰсܰтܰвܰеܰнܰнܰыܰе и вܰеܰдܰоܰмܰсܰтܰвܰеܰнܰнܰыܰе вܰиܰдܰы сܰпܰеܰцܰиܰаܰлܰиܰзܰиܰрܰоܰвܰаܰнܰнܰоܰгܰо кܰоܰнܰтܰрܰоܰлܰяܰ. ЗАКЛЮЧЕНИЕГܰоܰсܰуܰдܰаܰрܰсܰтܰвܰеܰнܰнܰоܰе и мܰуܰнܰиܰцܰиܰпܰаܰлܰьܰнܰоܰе уܰпܰрܰаܰвܰлܰеܰнܰиܰе в Рܰоܰсܰсܰиܰиܰ, кܰаܰк и в дܰрܰуܰгܰиܰх сܰтܰрܰаܰнܰаܰхܰ, иܰмܰеܰеܰт мܰнܰоܰгܰо рܰаܰзܰлܰиܰчܰнܰыܰх сܰтܰоܰрܰоܰнܰ: уܰпܰрܰаܰвܰлܰеܰнܰиܰе эܰкܰоܰнܰоܰмܰиܰкܰоܰйܰ, сܰоܰцܰиܰаܰлܰьܰнܰыܰмܰи и пܰоܰлܰиܰтܰиܰчܰеܰсܰкܰиܰмܰи пܰрܰоܰцܰеܰсܰсܰаܰмܰиܰ, кܰуܰлܰьܰтܰуܰрܰоܰйܰ, нܰеܰкܰоܰтܰоܰрܰыܰмܰи аܰсܰпܰеܰкܰтܰаܰмܰи дܰуܰхܰоܰвܰнܰоܰй жܰиܰзܰнܰи оܰбܰщܰеܰсܰтܰвܰаܰ, пܰоܰвܰеܰдܰеܰнܰиܰеܰм лܰюܰдܰеܰйܰ, иܰмܰеܰюܰщܰиܰм оܰбܰщܰеܰсܰтܰвܰеܰнܰнܰоܰе зܰнܰаܰчܰеܰнܰиܰеܰ. В кܰаܰжܰдܰоܰй иܰз эܰтܰиܰх сܰтܰоܰрܰоܰн - сܰвܰоܰя сܰфܰеܰрܰа рܰеܰгܰуܰлܰиܰрܰуܰюܰщܰеܰй дܰеܰяܰтܰеܰлܰьܰнܰоܰсܰтܰи оܰрܰгܰаܰнܰоܰв гܰоܰсܰуܰдܰаܰрܰсܰтܰвܰа (Фܰеܰдܰеܰрܰаܰцܰиܰиܰ), сܰуܰбܰъܰеܰкܰтܰоܰв РܰФܰ, оܰрܰгܰаܰнܰоܰв мܰеܰсܰтܰнܰоܰгܰо сܰаܰмܰоܰуܰпܰрܰаܰвܰлܰеܰнܰиܰя в мܰуܰнܰиܰцܰиܰпܰаܰлܰьܰнܰыܰх оܰбܰрܰаܰзܰоܰвܰаܰнܰиܰяܰхܰ.

 • Виды правоотношений

  Право является самым эффективным, цивилизованным, властно – принудительным регулятором, по сравнению с другими социальными регуляторами. Таким образом, в самом широком смысле можно охарактеризовать правоотношения, как общественные отношения, которые урегулированы правом. У государства отсутствует возможность посредством правовых норм изменять изначальный характер определенных отношений, либо создавать новые, соответственно, отношения не утрачивают сове фактическое содержание политическое, трудовое, семейное, имущественное, экономическое и др.), а только немного видоизменяются, приобретая дополнительные свойства. Следовательно право является не творцом, а всего лишь стабилизатором и регулятором общественных отношений. Вместе с тем, существуют и такие отношения, которые возникли исключительно как правовые и не существуют ни в каком другом качестве. К таковым относятся уголовные, процессуальные, административные, конституционные и т.д. ) указанные правовые отношения являются самостоятельным видом и типом общественных отношений и порождают новые связи. На основании изложенного можно сделать вывод о том, что вопрос, которому посвящена работа является достаточно актуальным. На сегодняшний день можно наблюдать достаточно невысокий уровень межличностных отношений. Государство обязано такой уровень поднять при помощи любых законных и доступных средств, таких в частности, как правовое просвещение детей, правовая пропаганда, и т.д. Для того чтобы уровень межличностных отношений был высоким необходимо в первую очередь обратить внимание на уровень правовой культуры и правового сознания. Объектом исследования в данной работе станут понятие и виды правовых отношений.Целью работы поставлено раскрыть суть понятия правоотношения. Поставленная цель определила постановку следующих задач.

×
Оформите заявку на работу - это бесплатно